Krajinné inženýrství

  • My New Slide

    My New Slide

    Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýringu a zajištění souhlasů dotčených institucí. Tvorba plánovacích dokumentů a studií.

Ochrana ŽP

- Biocentra, biokoridory, migrace živočichů
- Projekty ochrany přírodních památek

Voda

- Úpravy vodních toků a objektů na tocích
- Vodní nádrže, rybníky, včetně odbahnění vodních nádrží
- Revitalizace vodních toků, mokřadů a rašelinišť

Zeleň

- Intravilánová zeleň
- Parky a sadové úpravy
- Studie systémů sídelní zeleně
- Podpora regenerace urbanizované krajiny
- Stavby pro úpravu krajiny a funkci lesa
- Závlahy pozemků a ochrana jedinečných biotopů

Doprava

- projekty polních cest
- cyklostezky
- naučné stezky

Eroze

- Protierozní ochrany pozemků včetně návrhu protierozních opatření
- Meliorace

Odpady

- Odpadové hospodářství (sběrné dvory, kompostárny ...)
- Rekultivace

AG Projekt.cz