Vodohospodářské stavby

  • Vodohospodářské stavby

    Vodohospodářské stavby

    Zajištění všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýringu vyjádření dotčených orgánů. Tvorba plánovacích dokumentů a studií.

Rybníky, nádrže

- Řešení vodních nádrží, rybníků, včetně odbahnění vodních nádrží
- Revitalizace vodních toků, mokřadů a rašelinišť
- Řešení migračního zprůchodnění objektů na vodních tocích (rybí přechody)

ČOV

- malé domovní čistírny odpadních vod
- biologické čistírny odpadních vod se zaměřením na splaškové vody a některé průmyslové vody
- chemické čistírny určené pro zpracování průmyslových odpadních vod

Vodovody a kanalizace

- navrhujeme stokové systémy, přípojky, ČOV - čistírny odpadních vod, hospodaření s dešťovými vodami, retenční nádrže, zasakovací systémy, odlehčovací komory, čerpací stanice aj.
- projektujeme vodojemy, úpravny pitné vody, vodovodní řady, přípojky, armaturní šachty, automatické tlakové stanice

Úpravy vodních toků

- úpravy toků, revitalizace, hrazení bystřin, odstranění migračních bariér, voda jako architektonický a rekreační prvek

Protipovodňová ochrana

- drobné projekty ochrany intravilánu
- úpravy retenční funkce nádrží
- zasakovací systémy

AG Projekt.cz